23 de febr. 2012

Proposta municipal d'implantació de la zona verda en el barri de les Pedreres

1. Concepte de zona verda

La zona verda és un estacionament amb horari limitat amb preferència per a les persones residents a la zona.

Els principals efectes de la implantació de la zona verda en altres ciutats han estat:

• Millora de l’estacionament de les persones que són residents.
• Descongestió del centre de la ciutat, ja que s’hi ha reduït la presència del cotxe i s’han afavorit els desplaçaments en transport públic.
• Ordenació de l’espai públic facilitant l’aparcament de les persones residents dins la seva zona de residència.
• Millora de la qualitat ambiental gràcies a la reducció del nivell de les emissions de fums i sorolls.

Els estudis de mobilitat realitzats arran de la implantació de la zona verda en altres ciutats indiquen que aquest servei ha suposat una reducció del 13% de la circulació de vehicles a les zones regulades. La disminució de la circulació obeeix especialment al descens del trànsit d’agitació (el moviment de vehicles que fan voltes buscant un lloc per aparcar) i del trànsit de destí (el que es desplaça a l’àmbit de la zona verda per estacionar-hi).

2. Persones residents

Tenen la consideració de persones residents a la zona, les persones físiques que estiguin empadronades a les zones regulades i disposin d’un vehicle que tributi en concepte d’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a l’Ajuntament de Girona, de més de 2 rodes i que a la fitxa tècnica estigui definit com a turisme, i un nombre de 9 passatgers com a màxim, per algun dels següents títols:

a. Com a titular o conductor principal d’un vehicle donat d’alta en aquest municipi per l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
b. Com a conductor d’un vehicle amb contracte de renting o leasing subscrit al seu nom.
c. Com a conductor principal d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
d. Com a conductor principal d’un vehicle del que disposi en règim de renting, leasing o en lloguer estable, superior a tres mesos, per empresa l’objecte social de la qual contempli aquesta activitat, ja sigui al seu nom o al nom de l’empresa on treballa o amb la que mantigui un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.

L’ordenança fiscal preveu la possibilitat d’una tarifa més econòmica per a les persones residents a la ciutat de Girona. Tenen la consideració de residents a Girona les persones físiques que estiguin empadronades a la ciutat de Girona i disposin d’un vehicle que tributi en concepte d’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a l’Ajuntament de Girona, de més de 2 rodes i que a la fitxa tècnica estigui definit com a turisme, i un nombre de 9 passatgers com a màxim, per algun dels títols especificats ens els apartats a, b, c i d anteriors.

3. Període i quota tributària

A les places amb preferència a residents (verda) l’horari tributari és de dilluns a dissabtes feiners de 8.00 a 20.00 hores amb les següents especificacions:

b.1. Per als residents de la zona, d’una setmana (168 hores des del moment l’obtenció del comprovant expedit per les màquines instal•lades a la via pública per l’Ajuntament a tal efecte en el qual hi constarà la matrícula del vehicle).
b.2. Per als residents a Girona, correspon amb el temps d’estacionament i no pot excedir de sis hores.
b.3. Per als no residents a la ciutat de Girona, correspon amb el temps d’estacionament i no pot excedir de dues hores.

Les quotes tributàries previstes per al 2012 són:

b.1. Residents a la zona, 0,25 euros/dia amb un màxim de 1,50 euros/7 dies correlatius.
b.2. Residents a Girona, 0,55 euros/hora en fraccions de 5 cèntims amb un mínim de 25 cèntims.
b.3. No residents a Girona, 1 euros/hora en fraccions de 5 cèntims amb un mínim de 35 cèntims.

Per tal de poder beneficiar-se de les tarifes reduïdes esmentades en els anteriors apartats b1 i b2, caldrà que l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) de l’exercici anterior, corresponent al vehicle aparcat, no consti com a pendent de pagament.

4. Normes d’ús dels residents

En el cas dels residents a la zona regulada, l’obligació del pagament de la taxa corresponent s’exigirà, per una sola vegada, a l’inici del període temporal obert i donarà dret a estacionar a qualsevol de les places amb preferència a residents dins la seva zona de residència, amb independència del nombre de vegades que hi estacionin i dins del període cobert.

Els residents de zona o a Girona que estacionin els seus vehicles a les zona d’estacionament amb preferència per a veïns hauran de introduir la matrícula del vehicle a les màquines expenedores en el moment d’obtenir el comprovant horari.

Les matrícules dels vehicles dels residents a la zona o a la ciutat constaran en una base de dades que el sistema informàtic de les màquines expenedores consultaran a l’hora d’emetre els comprovants horaris de les zones amb preferència de residents.

5. Proposta d’ubicació

En el següent plànol es mostra l’àrea d’implantació de la zona verda. El nombre de places regulades és de 189.